Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm thông báo đến sinh viên Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện học kì 1 năm học 2022 – 2023.
Thông tin chi tiết sinh viên xem tại:
https://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=41030&ur=nls&lng=vn&title=thong-bao-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
Sinh viên thực hiện theo đúng thời gian quy định trong thông báo.
 

 

Số lần xem trang: 161

Liên kết doanh nghiệp