TẦM NHÌN

 

Đến năm 2030, Khoa Công Nghệ Hóa học và Thực Phẩm sẽ là một trong những trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xuất sắc nhất và là nơi cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo tốt và có trình độ cao cho ngành Công nghệ hóa học và Công Nghệ Thực Phẩm tại Việt Nam.

 

SỨ MẠNG

 

Khoa Công Nghệ Hóa học và Thực Phẩm cung cấp các chương trình đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân Nam Bộ nói riêng và đem lại lợi ích cho đất nước nói chung.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2753