Hợp tác tác quốc tế đã và đang góp phần tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm. Thông qua hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức và các trường đại học, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học được tăng cường rõ rệt, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên học tập và giao lưu môi trường học thuật quốc tế.

Các tổ chức Khoa đã và đang hợp tác: 

Chương trình Hợp tác song phương về trao đổi giáo dục giữa Việt Nam và Ireland (VIBE)

Đọc tiếp…

 

 

 

Tổ chức VLIR – UOS Vương quốc Bỉ

 Đọc tiếp...

 

 

 

 

Dự án AsiFOOD

Đọc tiếp...

 

 

 

 

Chương trình Newton Việt Nam (Quỹ Newton)

Đọc tiếp... 

 

 

 

 

Tổ chức International Foundation for Science

Đọc tiếp...

 

 

 

Các trường đại học Khoa đã và đang hợp tác: 

Trường Đại học California-Davis – Mỹ

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Queensland – Úc

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Kasetsart – Thái Lan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Naresuan – Thái Lan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Chiangmai – Thái Lan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Prince of Songkla – Thái Lan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Công nghệ King Mongkut – Thái Lan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Thammasat – Thái Lan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Viện Công nghệ châu Á – Thái Lan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Putra Malaysia – Malaysia

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Ghent – Bỉ

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học James Cook – Úc

Đọc tiếp…

 

 

 

Trường Đại học Victoria – Úc

Đọc tiếp…

 

 

 

 

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật quốc gia Bình Đông – Đài Loan

Đọc tiếp…

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2729

Liên kết doanh nghiệp