Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng “Quỹ học bổng Shirota 2022”.

Danh sách đề cử học bổng Shirota 2022 (Xem file đính kèm).

Thời gian trao học bổng sẽ thông báo sau (Dự kiến tháng 7).

 

 

 

 

Số lần xem trang: 154

Liên kết doanh nghiệp